@Lorry 是的,不过学一些简单入门的应该没啥问题,把二极管、三极管、MOS管、电阻电容电感元器件都搞清楚,遇到具体电路再分析。